Skip to main content
ArchivesPolonia

Pułaski Day – Wyandotte, 2022

By October 11, 2022November 12th, 2022No Comments5 min read

Wystąpienie Anny Bankowskiej podczas Uroczystości Dnia Pułaskiego w Wyandotte, MI.

Chwalimy i uznajemy dzisiaj Kazimierza Pułaskiego, bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych za jego poświęcenie, odwagę, służbę i przede wszystkim za jego ofiarę na ołtarzu wolności. Tak, on oddal tą najwyższą ofiarę – swe życie po to abyśmy żyli w wolności. My jesteśmy jego spadkobiercami, my też, przez jego ofiarę, mamy olbrzymią odpowiedzialność kontynuować to co on nas uczy. A co to jest? Odważę się stwierdzić, że Kazimierz Pułaski, nasz bohater, mówi do nas, że walka o wolność nigdy nie ustaje, ona trwa dziś, nas otacza i wymaga od nas powstania do akcji. Oczywiście dużo się zmieniło. Nie walczymy już bronią, nie strzelamy do wrogów, nie giniemy, nie odnosimy ran, bo wróg używa inne metody. Dziś on walczy z nami starając się zniszczyć nasza katolicką kulturę, np. osłabianie instytucji małżeństwa, zwiększenie kontroli nad naszymi dziećmi, przekręcanie historii przez zamienianie dumnej historii Stanów Zjednoczonych w źródło wstydu i lekceważenia. Przykładów jest bardzo dużo. W dodatku wróg próbuje zamknąć nam usta, ażeby o tych sprawach nawet nie mówić.

Pierwszym krokiem do obrony i walki to zdawanie sobie sprawy że ta wojna przeciwko naszym wartościom jest prowadzona codziennie. Wielu z nas ją lekceważymy w poczuciu bezsilności, i żyjemy nadzieją, że będzie kiedyś lepiej. Jednak musimy się ocknąć i wziąć się do pracy i tak jak Pułaski atakować wroga. Jest dużo sposobów do takiej walk,i tak jak wychowywanie naszych dzieci w duchu patriotyzmu i dumy ze swego pochodzenia, uświadamianie innym, że podstawą naszej osobistej wolności jest nasza wolność ekonomiczna, która nie może być dana przez progam rządowy. Na wolność ekonomiczną można tylko zapracować. Walczymy o naszą wolność należąc do organizacji i dbających o zwiększanie naszych polskich wpływów. Walczymy o nią, kiedy utrzymujemy w naszym życiu dyscyplinę w zachowaniu, planujemy na przyszłość i staramy być informowani. Walczymy o nią, kiedy wyrażamy swoje opinie na zebraniu rady szkolnej, rady miejskiej czy na zebraniu rodziców w szkole ich dzieci. A szczególnie jest ważne gdy idziemy do urn wyborczych. Można nawet przypominać coś ciekawego lub ważnego podczas spotkania rodzinnego, coś z polskiej albo amerykańskiej historii przedstawiając innym nasze wartości. Walka nasza wymaga tylko trochę wysiłku, ale w ten sposób wykonujemy ważną rolę, tak jak Kazimierz Pułaski, walczymy o zwycięstwo nad tymi co chcą zepchnąć nas do poziomu ich fałszywych wartości, ze szkodą dla nas, naszych dzieci i przyszłości tego wspaniałego kraju. Dziękujemy Weteranom Placówki 95 za to, że dzisiaj mogliśmy się tu ponownie spotkać i dzielić się naszą dumą i spuścizną podczas tych obchodów Dnia Pułaskiego w Wyandotte.

Today we praise and recognize Kazimierz Pulaski, a hero of Poland and the United States, for his dedication, courage, service and, above all, for his sacrifice on the altar of freedom. Yes, he made the supreme sacrifice – his life, so that we might live in freedom. He loved his Poland, under foreign rule, to come and to fight for freedom here. We are his heirs, we also, through his sacrifice, have a huge responsibility to continue what he teaches us. And what does he teach us? I dare to say that Kazimierz Pulaski, our hero understood and says to us that the fight for freedom never stops, it continues today, surrounds us and requires us to rise to action. Of course, the battle has changed. We, as everyday civilians, do not fight with weapons, we do not shoot enemies, we do not die, we do not get wounded, because the enemy uses other methods. Insidiously the enemy fights with us in an effort, for example, to destroy our Catholic culture, the institution of marriage, promoting influence over our children, promoting a distortion of our history by turning America’s proud history into a source of shame and insignificance. There are many examples. In addition, the enemy is trying to silence us, so we cannot even talk about these issues. The first step in our defense is to realize that this war is being waged against our values. And what happens? Many experience a sense of powerlessness and resort to the hope that this will pass, as it can’t continue to be so bad and eventually our lives will be better. But we need to wake up and get to work and, just like Pulaski, actively attack the enemy. There are many ways to fight, for example by raising our children in the spirit of patriotism and pride in our origins, making others aware that the basis of our personal freedom is our economic freedom, which cannot be given by the government. Economic freedom can only be earned. We fight for our freedom by belonging to organizations that care about increasing our Polish influence. We fight for it when we maintain discipline in our lives, plan for the future, and keep informed. We fight for it when we express our opinion at a meeting of the school board or a city council or at the meeting of parents at their children’s school. Most importantly we do so when we vote. Even a family celebratory event, for example, can be an occasion to bring to mind to others present about something significant from Polish or American history, that can be recognized that day. In this way we can bring attention to something we honor, and thus we can celebrate together. Such efforts, though do not seem impactful alone, when performed by many, help in defending freedom, our values, reinforcing our daily need to battle what can weaken us, and just like Kazimierz Pulaski we continue the fight for victory over those efforts which act to the detriment of us, our children and the future of this wonderful country.

Thank you to the Polish veterans of Post 95 for again giving us the opportunity to gather and reinforce what we value and want to preserve at this Pulaski Day observance.

Ann Bankowski
President of the Polish American Congress, Michigan