About Us

The first issue of Dziennik Polski (now the Polish Weekly) appeared in March of 1904 and was the first ethnic newspaper of metropolitan Detroit.

“Tygodnik Polski/The Polish Weekly” deserves special attention for many reasons, but above all, for its place concerning the history of the first Polish newspaper in Detroit, “Dziennik Polski.”

“Dziennik Polski,” from the very beginning, i.e., from the year when it was established in 1904, became a significant factor in the political, cultural, and social life of the local Polish American community, reaching far beyond the circles of the Metropolitan Detroit area. That newspaper was always bilingual (“Tygodnik Polski/The Polish Weekly” maintains that linguistic tradition as well). It seemed to be reasonable because, after all, the Detroiters at that time did not create a monolithic society.

With other groups of immigrants, Poles living in the U.S. (known as “Polonia”) formed—very often through marriages and other forms of social cooperation—a diverse society. Whenever it was needed, Polish immigrants easily joined that community and started identifying themselves with it. That allowed them to make it much easier to meet their own needs and also to recognize the common good within that new environment. It also became their new reference group since then.

An ethnic group is primarily a cultural community. It functions through the interconnection with other people and supports common heritage, institutions, values, and other goods. It helps them to serve their needs and become guiding ideas for their lives. Overall, it contributes to the acquisition and accumulation of social funds, which determine the chances of developing one’s own culture and the social advancement of the group.

Polonia has not had any permanent social funds. Were Polish immigrants aware of the importance of the role and the need to have such funds?

Yes, there were some statements from more prominent Polonia’s leaders that such an awareness had existed. For example, it could be found in the article “Let’s support our people” in “Dziennik Polski” (Detroit, January 13, 1905).

(The founders of “Dziennik Polski” were: Rev. F. Mueller—then a parish priest in Wojciechów, Michał Domzalski, August Schornack, John Wesland, Alex Lemke, August Stiebe, Józef and Antoni Goike, Antoni Skoczek, Jan Jagłowicz, Józef Barzyński, and Franciszek Olejniczak ).

“Dziennik Polski” devoted a lot of attention to the political sophistication of its compatriots and published a number of significant articles reflecting the situation and the way of thinking of the Polish intelligentsia.

The process of disintegration and assimilation of Polonia intensified very strongly after World War Two. The Polish press, being just a means of shaping and creating its common good (which was already disappearing in Polonia), fought for its survival. Losing its social base, the Polish press existed very often only thanks to the sentiments of particular persons and because of the interest of a very small group of new immigrants (see the editorial of “Dziennik Polski” of March 5, 1982 “We continue”).

Even if there were many appeals to the readers for financial support, nonetheless the funds obtained in that way had not solved all the problems. “Dziennik,” originally published as a daily newspaper, in order to survive the bankruptcy, had to have become a weekly. Finally, when the newspaper shares were purchased (without additional voting rights) by the American Publishing Corp., the danger of its ultimate liquidation was averted.

Under new titles, the successive publishers of that first major local Polish newspaper in Detroit have felt that they were supposed to continue the tradition of “Dziennik Polski.”

“Tygodnik Polski/The Polish Weekly” has been published in an electronic version since May 2020. Additionally, since December 2022, it has also been offered as an electronic medium with an extensive online information service.

The website is available in two language versions: English and Polish. English articles are translated into Polish online (google).

The publisher of “Tygodnik Polski/The Polish Weekly” donated the magazine to the Polish Institute of Culture & Research at Orchard Lake Schools on September 19, 2022.

While retaining its subjectivity and publishing traditions of the first Polish newspaper in Detroit, “Tygodnik Polski/The Polish Weekly” is the central pillar of the new Polish Media Center portal at the Polish Institute at Orchard Lake Schools.

Alicja Karlic
Editor-in-Chief of “Tygodnik Polski/Polish Weekly

O Nas

„Dziennik Polski”, od samego początku, od roku założenia w 1904, stał się niezmiernie ważnym czynnikiem w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i towarzyskim lokalnej społeczności polsko amerykańskiej, wychodząc także daleko poza kręgi metropolii Detroit.  Gazeta ta, zawsze była dwujęzyczna (tę tradycję podtrzymuje Tygodnik Polski/The Polish Weekly); zresztą tak musiało być, ponieważ mieszkańcy Detroit w owym czasie nie stanowili pod względem narodowościowym homogenicznego społeczeństwa.

Z innymi emigrantami tworzyli grupy działające między sobą (np. gospodarczo), również  przez związki małżeńskie i przez współdziałanie, w zaistniałych potrzebach wchodzili do którejś społeczności i z nią się identyfikowli. To ułatwiało zaspokajanie ich potrzeb, z nią tworzyli dobro wspólne i ona stawała się ich grupą odniesienia.

Grupa etniczna stanowi przede wszystkim wspólnotę kulturową funkcjonującą poprzez wzajemne powiązanie osób, wspólne dziedzictwo, utworzone instytucje, wartości i dobra służące zaspokojeniu potrzeb, idee przewodnie życia. W sumie, to przyczynia się do zdobywania i gromadzenia funduszy społecznych, które decydują o szansach rozwoju własnej kultury i o awansie społecznym grupy.

Polonia nie miała ( i nie ma) stałych społecznych funduszy. Czy wśród polskich emigrantów świadomość ważności roli i potrzeby posiadania takowych  istniała?

Owszem, można spotkać wypowiedzi światlejszych przywódców świadczące o rodzącej się tego rodzaju swiadomości. Przykładem może być artykuł „Popierajmy swoich” w „Dzienniku Polskim” (Detroit,13.01.1905).

(Założycielami „Dziennika Polskiego” byli: ks. F. Mueller, ówczesny proboszcz na Wojciechowie, Michał Domzalski, August Schornack, John Wesland, Alex Lemke, August Stiebe, Józef i Antoni Goike, Antoni Skoczek, Jan Jagłowicz, Józef Barzyński i Franciszek Olejniczak).

„Dziennik Polski” wiele miejsca poświęcał wyrobieniu politycznemu rodaków, publikował szereg znamiennych artykułów odzwierciedlających sytuację i sposób myślenia polonijnej inteligencji.

Proces dezintegracji i asymilacji środowisk polonijnych przybrał na sile po drugiej wojnie światowej. Prasa polonijna będąc tylko środkiem kształtowania i tworzenia jego dobra wspólnego, które już zanikało w Polonii walczyła o przetrwanie. Tracąc społeczne zaplecze, istniała tylko dzięki sentymentom pewnych osób i zainteresowaniu szczupłej grupy z nowej emigracji (czytaj: art.redakcyjny „Dziennika Polskiego” z dn. 5.03.1982 „Kontynuujemy”).

Płynęły apele do czytelników o pomoc, ale zdobywane środki w ten sposób nie rozwiązywały problemów. „Dziennik” ratując się przed likwidacją przeszedł na tygodnik, ale niebezpieczeństwo oddaliła dopiero pomoc ówczesnego przewodniczącego dyrekcji American Publishing Corp. , który zakupił akcje bez prawa dodatkowego głosowania.

Kolejni wydawcy tej pierwszej, poważnej lokalnej gazety polonijnej w Detroit, nadając nowe tytuły swoim pismom, czuli się kontynuatorami tradycji „Dziennika Polskiego”.

Tygodnik Polski/The Polish Weekly od maja 2020 roku wydawany jest w wersji elektronicznej; od grudnia 2022 występuje w postaci medium elektronicznego z rozbudowanym serwisem informacyjnym online.

Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych : polskiej i angielskiej.

Automatyczne tłumaczenie tekstu na język polski jest wygenerowane komputerowo i może zawierać błędy. Nie stanowi dokładnego zapisu treści artykułu.

Wydawca „Tygodnika/The Polish Weekly” przekazał  pismo jako darowiznę do Polskiego Instytutu w Orchard Lake Schools, 19 września 2022 roku.

Zachowując swoją podmiotowość oraz  tradycje wydawnicze pierwszej polonijnej gazety w Detroit „Tygodnik Polski/The Polish Weekly” stanowi główny filar nowego portalu Polish Media Center przy Polish Institiut of Culture & Research w Orchard Lake Schools.

Alicja Karlic, Redaktor Naczelny

Alicja Karlic Polish Weekly

Alicja Karlic, Ph.D.

Director of the Polish Media Center

envelope phone

Alina Klin

Alina Klin, Ph.D.

Assistant Editor

mto

Mietek Oniskiewicz

Assistant Editor

Andrzej Miłosz

Photojournalist

Janusz Wrobel

Janusz Wróbel, Ph.D.

Columnist

ZHP logo

ZHP – Czuj Duch

Columnist

Halina Pierozak

s. Halina Pierożak MCHR

Columnist