Skip to main content

8 października 2023 r.

I tak tu jesteśmy 244 lat pózniej, po bohaterskiej śmierci Gen. Pulaskiego w 1779 roku.  My dziś upamiętniamy jego ofiarę w stworzeniu tego kraju.  Potrzebni są bohaterzy do stworzenia zaszczytnej historii i Kazimierz Pulaski był taką postacią.  Ale on reprezentował o wiele wiȩcej i dlatego dziś go honorujemy.  Pułaski opuścił Polskę i przybył przez ocean, aby walczyć w dalekim kraju po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku.  Kiedy pobyt w Polsce stał siȩ niemożliwy po klȩsce Konfederacji Barskiej, jako prominȩtny spiskowiec przybył do Ameryki dalej walczyć o wolność.  Za naszą wolność i waszą było jego hasłem.

Co jest szczególnie interesujące i odkrywcze to jest że akcje Pułaskiego są kontynuacją niezwykłego związku i przykładem polączenia historii Polski i Ameryki. Tak jak w 1608 przyjazd polskich rzemieślników do Virginia Kolonii -Jamestown krytycznie pomógł osiedlcom przetrwać poprzez ich produkcję szkła i smoły, a potem przez pierwszy strajk w 1619 roku o zdobycie prawa do głosowania.  A potem znowu podczas wojny o niepodległość Generałowie Pułaski i Kościuszko krytycznie pomogli swoją militarną ekspertyzą w stworzeniu Stanów Zjednoczonych. Oraz znowu w 20-tym wieku, Błękitna Armia Gen. Hallera, składająca siȩ z wielu Amerykanów polskiego pochodzenia, pomogła Ameryce wygrać I-szą Wojnę Światową i wywalczyć niepodległość Polski.  To także Prezydent Wilson, przy końcu tej wojny, zarządał żeby Polska została odrodzona po 123 latach rozbiorów.  Nastȩpnie Polski Drugi Korpus zwyciȩstwem pod Monte Cassino i Polskie Siły Zbrojne na zachodzie pomagają aliantom wygrać drugą wojnę światową, jeszcze bardziej wzmacniając związki Polsko-Amerykańskie.  I tak historia siȩ toczy do obecnych czasów.

Chciałabym zauważyć i uznać w imieniu Kongresu Polonii, WAS,  wszystkich za dzisiejszy udział, ponieważ WY dbacie i wykazujecie dumȩ, wiedzȩ i uznanie tych historycznych wydarzeń i jak Gen. Pulaski, w swój własny sposób, walczycie o coś wiȩkszego niż my: zachowanie naszego Polsko-Amerykańskiego dziedzictwa dla innych.  Oby nam siȩ udało w tym chwalebnym czynie, zwłaszcza podczas tego Miesiąca Polsko Amerykańskiego Dziedzictwa.

Here we are 244 years later, after Gen. Casmir Pulaski’s heroic death in 1779. We commemorate his sacrifice in creating this country.  It takes heroes to create honorable history and Casmir Pulaski was such a figure.  But he was also much more and that is why we are here to honor him.  He left Poland and crossed the ocean to fight in a distant country after Poland was partitioned for the first time in 1772.  Unable to stay in Poland after the defeat of Bar Confederacy, of which he was a member, he came to the newly forming United States to continue his fight for freedom. For our freedom and yours was his guiding motto.  

What is particularly interesting and revealing is that Pulaski’s actions are a continuation of the most unusual association, another example of a melding of history of Poland and the United States. As, in 1608, when Polish tradesman arrive in the Jamestown Virginia colony to provide critical help for settlers in running glass and tar enterprises, and then again in 1619, when they organized the first labor strike in the colony to win the right to vote.  Then again, during the American War for Independence, its Generals Pulaski and Kosciuszko who provided critical help and military expertise contributing successfully in the establishment of this country.  Then once again in the 20th century Haller’s Army, comprised by many Polish American volunteers, is created to help America with its Allies win WWI and to help regain independence for Poland, along with President Wilson’s advocating for Poland’s resurrection as a free state. Then came the Polish Second Army Corps’ efforts, particularly in the Battle of Monte Cassino, that the Polish Armed Forces helped to secure the Allied win during WWII, further tightening Poland-US bonds.  And so, history continues into the present time. 

On behalf of Polish American Congress, I would like to acknowledge and to pay respect to all of you who are here today, because you care and demonstrate pride, knowledge and appreciation of these historical events and like Gen. Pulaski, in your own way, fight for something bigger that ourselves: to preserve and pass on our Polish American legacy to others.  May we all succeed in this laudable effort, especially during Polish American Heritage Month!

Ann Bankowski, President

Polish American Congress-Michigan

Anna Bańkowska, Prezes

Kongres Polonii Amerykański- Michigan

Leave a Reply