Skip to main content
Polonia

  Z Kongresowej Pogadanki

By January 20, 2023No Comments5 min read

Anna Bankowska, Prezeska KPA w Michigan wygłosiła pogadankę w radiowym programie „Polskich Rozmaitości”, 7 stycznia 2023.

Anna Bańkowska

Zaczął się Nowy Rok. Jak podpowiada tradycyja, na początku roku często robi się  postanowienia i plany. Używając tego pretekstu, zwróciłam się do liderów polonijnych różnych szczebli, zarówno lokalnych jak i krajowych, prosząc by podzielili się z nami swoimi planami i oczekiwaniami, w działaniach na rzecz Polonii na ten 2023 rok.

Odzew był imponujący. Chociaż nie zwracałam się do każdej organizacji czy grupy, otrzymałam korespondencję od 12 osób, oczekuję więcej. Nie jestem w stanie podać w pełni wszystkiego co napisali, ale postaram się chociaż w części (często w tłumaczeniu) przytoczyć te treści.  Grupują się one w pewne kategorie.

W pierwszej tej bardziej życzeniowej, druh Tomek Cybart, Przewodniczący Obwodu Harcerstwa w Michigan, apeluje o większe zainteresowanie imprezami polskich organizacji i uczestnictwo w nich, o zapisywanie dzieci do harcerstwa polskiego, pomoc rodziców w działaniach tej organizacji aby zachować nasze dziedzictwo.

 Zdzisław Foryś, Prezes Klubu Filaretów pisze: My wszyscy pragniemy aby to był czas na dobre zmiany i nieustające sukcesy, budujące wspólną przyszłość.

 Natomiast dr Henry Tyszka, Przewodniczący Kongresowego Charitable Foundation, wyraża życzenie, abyśmy wszyscy korzystali z dostępnej technologii do lepszej komunikacji, aby KPA pomagał i zachęcał młodzież do udziału w polonijnych organizacjach. 

W tym duchu wyrażała się także  Barbara Lemecha, Wice Prezeska Michigańskiego wydziału KPA. Zaproponowała abyśmy zorganizowali spotkanie z młodszymi członkami Polonii, coś w rodzaju okragłego stolu, po to, aby słuchać i dyskutować jaką oni mają wizję Polonii, co oni mogą zaoferować, jak oceniają dotychczasowe kierunki działania .

George Kurzatowski, nasz wydziałowy Skarbnik, także zachęca do lepszej komunikacji z młodzieżą, dopingowania młodych do brania udziału w pracach organizacyjnych, do popierania naszej Unii Kredytowej (PA-FCU) biorącej czynny udział w życiu polonijnym.

Krzysztof Kulesza, Komendant Okręgu VI-go SWAP, apeluje o lepszą współpracę pomiędzy polonijnymi organizacjami w roku 2023, bo tylko razem jesteśmy w stanie stworzyć siłę etniczną, z którą politycy będą się liczyli. 

 Stella Szczesny, Dyrektorka Krajowa Kongresu, wskazuje, że tylko przez udział organizacji polonijnych w życiu społecznym i działaniach charytatywnych zabezpieczymy mocną pozycję Polonii na przyszłość, jej dorobek i kulture.

James Robaczewski, krajowy Prezes ZPRK (Zrzeszenie Polsko Rzymsko Katolickie w Ameryce, 150 letnia bratnia organizacja), wyraża życzenie, by w nowym roku Polonia w St. Zj. łączyła się w celu uzyskania wpływów i respektu. Kończy słowami: „Liderzy muszą kolaborować ze sobą zamiast nie zgadzać się.  Dążcie do zgody dla dobra Polonii”.

W drugiej grupie życzeniowej znalazły się konkretne propozycje i plany na przyszły rok.

Andrew Harrington, Przewodniczący Rady Regentów w Zakładach Naukowych Orchard Lake, zwraca się do Polonii następująco: 

Jako Przewodniczący Rady Regentów Szkół w Orchard Lake, będę dążył do rozwijania relacji z Polonią, chcę by Polonia pozostała integralną częścią Szkół w Orchard Lake. Wraz z początkiem nowego roku będziemy kontynuować misję edukacyjną, kultywując katolicką i polską tożsamość zarówno w szkole średniej, jak i  poprzez Instytut Polski i Centrum Liturgiczne św. Jana Pawła II. Planujemy do programu edukacyjnego średniej szkoły włączyć treści dotyczące polskiej kulturyi historii. Pracujemy nad opracowaniem programów związanych z polską kulturą i religią w nowo utworzonym Centrum Liturgicznym św. Jana Pawła II i w Polskim Instytucie.

Ryszard Walawender, nasz Konsul Honorowy, chce przekonać lokalną Polonię do dalszego wspierania wielu wspaniałych organizacji polonijnych i naszego polskiego radia i gazety, co ma kluczowe znaczenie dla naszej polskiej tożsamości.  On zachęca polonijne organizacje do angażowania młodzieży i rekrutacjȩ młodszego pokolenia na stanowiska kierownicze. Przekonuje do intensywnej promocji wspaniałych możliwości turystycznych, gospodarczych i edukacyjnych jakie oferuje Polska. 

Dr Mark Pienkos, Krajowy Wice-Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, planuje wykonać następujące postanowienia (rezolucje):

  1. Ciężko pracować nad obudzeniem ducha 10-ciu milionów Amerykanów polskiego pochodzenia poprzez dzielenie się z nimi naszą dumną historią,

kulturą i tradycjami.

  1. Kontynuować promocje i poparcie wielu pięknych i inspirujących działalności sponsorowanych przez lokalne wydziały KPA.
  2. Pracować, wspólnie z Prezesem Spulą i całą Polonią w duchu pokornej służby w roli przywódcy.

John Czop, Dyrektor d.s. Politycznych krajowego KPA, zajął stanowisko w pilnej sprawie pomocy Polsce, w jej $24 bilionowym programie zbrojeniowym.  Pisze tak: „Po pierwsze musimy sprawdzić, czy Polska jest traktowana sprawiedliwie przez Defense Security Cooperation Agency oferującej zniżki aliantom Ameryki na zakup kosztownej bronii obronnej.  My Polscy Amerykanie musimy zwrócić się do kongresowej polskiej grupy w legislaturze, aby Polska otrzymała należne jej zniżki na zakup amerykańskiego sprzętu.  Po drugie, musimy uczcić naszych przodków, którzy organizowali liczne zbiórki na obligacje (bond rallies) w latach 1930-tych, aby zebrać fundusze w obronie drugiej polskiej republiki.  My też, powinniśmy organizować masowe zbiórki na „bondy” na obronę dzisiejszej Polski, tej trzeciej republiki, aby Polska osiągnęła cel 24 bilionow na program zbrojeniowy.  W dodatku, Polska i Ameryka, należąc do NATO, muszą gwarantować własną obronę w tych coraz bardziej niebiezpiecznych czasach.  Zasoby Ameryki zostaną rozciągnięte do granic z wojną na Ukrainie, możliwym wybuchem na bliskim wschodzie czy wojną o Taiwan”. 

John Czop zachęca nas, Amerykanów polskiego pochodzenia byśmy pomogli Polsce w tych niebezpiecznych czasach.

Mam nadzieję, że Państwo z zainteresowaniem i życzliwością  przyjęli życzenia i rezolucje polonijnych liderów na ten Nowy Rok, a ja ze swej strony obiecuję, że za rok o tej porze, znów ponowię prośbę o nadesłanie nowych.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój tegoroczny apel. Poniżej załączam listy, jakie otrzymałam emailem od wymienionych liderów polonijnych.

A teraz, jak to się mówi: poczekamy i zobaczymy.

Anna Bańkowska, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Michigan

Leave a Reply