Skip to main content
ArchivesPolonia

Ważny Komunikat w sprawie Seminarium w Orchard Lake

By November 18, 2021November 12th, 2022No Comments3 min read

W dniu 18 listopada, 2021 na zebraniu Rady Regentów przegłosowano wniosek Rady Dyrektorów ( Seminary Board of Trustees) Seminarium Św.Św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake z dnia 2 listopada 2021 r. Wniosek ten dotyczy wstrzymania decyzji o zamknięciu Seminarium do dnia 1 czerwca 2022 roku.
Do końca kwietnia 2022 r. rektor Seminarium ks. dr. Bernard Witek SDS opracuje i przedstawi Radzie Regentów plan odbudowy Seminarium.
W dniu 18 listopada za utrzymaniem decyzji Rady Seminarium zagłosowało 16 regentów, ośmiu było przeciw a trzech wstrzymało się od głosu. Miłą niespodzianką był głos przewodniczącego Rady Regentów p. Stephen’a Grossa, który również poparł wniosek o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu Seminarium.

Warto przypomnieć, że podczas zebrania w dniu 2 listopada wniosek ten został zgłoszony przez regenta Waltera Knysza, i poparty przez Sr. Nancy Marie Jamroz (dyrektorów Rady Seminarium).
Wówczas wynik głosowania był następujący:
Za “Tak” wypowiedziały się następujące osoby: bp Fisher, fr. Stanley Ulman, sr. Nancy, p. Ann Bankowski, p. Walter Knysz i fr. Caffaro.
Przeciwko opowiedzieli się: Joe Majcher, Leonard Suchyta, Joe Lentine i Mary Kaye Neuman.
Od głosu wstrzymali się: bp Paprocki i Ludvik Koci.

18 listopada Rada Regentów dała szansę Rektorowi ks. Witkowi na podjęcie próby odbudowy Seminarium. Ks. Bernard Witek jest Salwatorianinem, doktorem teologii biblijnej, byłym rektorem i wykładowcą Uniwersytetu im. Ojca Jordana w Morogoro, Tanzania.
Ks. Witek oczekuje na wizę do USA, miejmy nadzieję, że wkrótce spotkamy Go w Orchard Lake.

Gratuluję tym wszystkim Regentom, którzy rozumieją, że misja ks. Dąbrowskiego jeszcze się nie skończyła.

Alicja

On November 18, 2021, at a meeting of the Council of Regents, the motion of the Seminary Board of Trustees of St. Cyril and Methodius in Orchard Lake on November 2, 2021. This application concerns the suspension of the decision to close the Seminar until June 1, 2022.
By the end of April 2022, the rector of the Seminary, Fr. dr. Bernard Witek SDS will develop and present to the Council of Regents a plan for the reconstruction of the Seminary.
On November 18, 16 regents voted to uphold the decision of the Seminary Council, eight were against, and three abstained. A pleasant surprise was the voice of the chairman of the Council of Regents, Mr. Stephen Gross, who also supported the motion to suspend the decision to close the Seminar.
It is worth recalling that at the meeting on November 2, this request was made by regent Walter Knysz and supported by Sr. Nancy Marie Jamroz (Directors of the Seminary Council).
At that time, the result of the vote was as follows:
The following people spoke for “Yes”: Bishop Fisher, fr. Stanley Ulman, sr. Nancy, Mr. Ann Bankowski, Mr. Walter Knysz, and Fr. Caffaro.
Opposed were: Joe Majcher, Leonard Suchyta, Joe Lentine, and Mary Kaye Neuman.
Bishop Paprocki and Ludvik Koci abstained from voting.
On November 18, the Council of Regents gave the Rector, Fr. Witek, to rebuild the Seminary. Fr. Bernard Witek is a Salvatorian, doctor of biblical theology, former rector, and lecturer at the University of Jordan’s Father in Morogoro, Tanzania.
Fr. Witek is waiting for a visa to the USA; let’s hope we will meet him in Orchard Lake soon.
I congratulate all those Regents who understand that the mission of Fr. Dąbrowski is not over yet.