Skip to main content

 Żaden film, żadne albumy zdjęciowe nie są w stanie przekazać tych prawdziwych, nie udawanych zachowań, które budują więzi międzypokoleniowe. Od zucha, do harcerza z najwyższym stopniem organizacyjnym,  ludzie – ot tak, po prostu –  potrafią się bawić, cieszyć drobiazgami, śpiewać, tańczyć, ale też przeżywać uniesienia patriotyczne. Wystarczy raz pojechać do harcerskiej „Białowieży” i przez chwilę pobyć z rozśpiewaną gromadą,  aby tęsknić do następnego razu.  Jednym zdaniem  – nasi prekursorzy obrali najwłaściwszą drogę w trosce o kolejne pokolenia.

Podczas jednej z wakacyjnych wypraw do białowieskiej stanicy ( dokładnie 4 sierpnia; można to obejrzeć na nagraniu na kanale YouTube Polish Weekly) spotkaliśmy przedstawicieli harcerskich władz, którzy pracowali w zespole opiniującym  projekt dot.remontu kuchni wraz z zakupem wyposażenia, w stanicy harcerskiej „Białowieża”. Zapewne, wiele osób pamięta jak radośnie środowisko harcerskie przyjęło wiadomość o pozytywnej ocenie i przyznaniu środków. Projekt o nazwie „Rozwój infrastruktury  harcerstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych – etap I” realizowany był dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ZHR, wspólnie z ZHP(poza granicami Kraju).

Obecnie przyszedł czas na oględziny i ocenę tego dzieła. Właśnie w tym celu przybyli do białowieskiej stanicy przedstawiciele instytucji wsparcia finansowego – dh hm Aneta Macheta (ZHPpoza granicami Kraju), dh phm Mateusz Świerzyński (ZHR dział zagraniczny) oraz dh Wojciech Stanek z Biura naczelnictwa, wydział finansów). Całą naszą rozmowę można wysłuchać na nagraniu, zachęcam.  Wymieniamy uwagi o samej istocie harcerstwa jako nośnika języka polskiego, podstawowej wiedzy historycznej, strażnika polskiej tradycji…

Wizytujący zwracają uwagę na serdeczne przyjęcie, bardzo dobre przygotowanie miejscowej kadry instruktorskiej do realizacji zadań, wysoki profesjonalizm kadry zarządzającej białowieską stanicą. Wysoko oceniają wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych  pomieszczenia kuchennego. To dobra wiadomość przed planowanym Piknikiem (17 września), podczas którego nastąpi oficjalne otwarcie kuchni oraz Roku Harcerskiego.

Stanica będzie mogła być wykorzystywana jako istotny punkt logistyczny dla przyszych światowych zlotów ZHP.

W naszych redakcyjnych kontaktach z białowieską stanicą odnotowaliśmy również spotkania z instruktorkami i instruktorami  ZHP (poza granicami Kraju), którzy przyjechali do USA, do białowieskiej stanicy na Harcmistrzowski i Podharcmistrzowski Kurs Instruktorski , w celu zdobycia sprawności na wyższy stopień.  W sumie 90 czestników z 11 krajów zamieszkiwało w „Białowieży” od 29 lipca do 5 sierpnia, pogłębiali specjalistyczną harcerską wiedzę, nawiązywali przyjaźnie, dzielili się doświadczeniem, doskonalili  swój język polski…

No film, no photo album can convey these actual, not fake, behaviors that build intergenerational bonds. From a cub to a scout with the highest organizational level, people – just like that – can have fun, enjoy the little things, sing, dance, and also experience patriotic elation. It is enough to go to the scout “Białowieża” once and spend a moment with the singing group to miss the next time. In one sentence – our precursors chose the most appropriate way out of concern for the next generations.

During one of the holiday trips to the scout “Białowieża,” we met representatives of the scouting authorities who worked in the team reviewing the project regarding the renovation of the kitchen along with the purchase of equipment in the scout hostel “Białowieża.” Many probably remember how joyfully the scouting community received the news of the positive assessment and granting of funds. The “Development of Polish scouting infrastructure in the United States – Stage I” project was implemented thanks to the support of the Ministry of Foreign Affairs, ZHR, and ZHP (outside the country).

Now is the time to inspect and evaluate this work. It was for this purpose that representatives of financial support institutions came to Białowieża – Aneta Macheta (ZHP outside the country), Mateusz Świerzyński (ZHR foreign department), and Wojciech Stanek from the Head Office, finance department). I encourage you to listen to our entire conversation on the recording. We exchange remarks about the essence of scouting as a carrier of the Polish language, basic historical knowledge, and guardian of Polish tradition…

Visitors note the cordial welcome, the excellent preparation of the local instructors to carry out the tasks, and the high professionalism of the staff managing the Białowieża hostel. They highly appreciate the modernization and renovation of the kitchen room. This is good news ahead of the planned Picnic (September 17), during which the official opening of the kitchen and the Scouting Year will take place.

The “Białowieża” in Michigan will be able to be used as an important logistic point for future ZHP world rallies.

In our editorial contacts with the Białowieża, we also noted meetings with ZHP instructors (outside the country) who came to the USA, to the scots Białowieża for the Harcmistrzowski and Podharcmistrzowski Instructor Course, to gain fitness for a higher level. In total, 90 participants from 11 countries lived in “Białowieża” from July 29 to August 5, deepened their specialist scouting knowledge, made friends, shared their experience, and improved their Polish language.
Please subscribe to the Polish Weekly YouTube channel.

Leave a Reply