Skip to main content
ArchivesPolonia

Refleksje po zebraniu Rady Regentów Orchard Lake Schools

By May 1, 2022November 12th, 2022No Comments7 min read

Dnia 28 kwietnia 2022 Rada Regentów wbiła Polonii nóż w plecy.

Regeneci w stosunku głosów 16 do 13 zagłosowali za zamknięciem Polskiego Seminarium mimo, że od Rady Seminarium otrzymali rekomendację jego otwarcia.

Wydawało się, że głosowanie na “tak” będzie formalnością, gdyż mimo trudności i blokowania przez OLS przyjazdu rektora Witka, wszystkie warunki zostały spełnione:

· Rekomendacja Rady Seminarium
· Przyjazd Rektora
· Przygotowanie planu odnowy seminarium przez rektora i współpracującą z nim online grupę
· Dobre widoki na nowych seminarzystów i obiecująca sprawa finansów

Wielu regentom spodobał się plan odnowy seminarium opracowany przez rektora Witka i głosowali oni (osobiście, online lub przez pełnomocnictwo) za utrzymaniem seminarium.

Było 13 głosów „za”, których nazwiska podajemy poniżej:

1 Ann Bankowski

2 Nicholas Coffaro

3 Robert Fisher

4 Nancy Jamroz

5 Frank Janosz

6 Walter Knysz

7 Lud Koci

8 Charles Kosanke

9 Joseph Majcher

10 Mike Obloy

11 Wallace Ozog

12 Richard Walawender

13 Christopher Wzacny

Wiemy, że na „nie” głosowało 16 osób między innymi Gross, Stewart, Harrington, Suchyta (wszyscy osobiście), Lentini (przez pełnomocnictwo). Do Harringtona jeszcze wrócimy.

Na zebraniu był obecny ksiądz Bernard Witek, który zaprezentował swój plan. Wcześniej plan był rozesłany do wszystkich regentów, niemniej jednak większość z tych głosujących na „nie” sprawiała wrażenie, że go nie przeczytała. Zresztą nie było to dla nich najważniejsze. Przeciwnicy polskości byli zdeterminowani zamknąć seminarium pod każdym pretekstem.

Takim pretekstem było stwierdzenie pana Grossa, że plan rektora Witka na pewno się nie powiedzie (wróżka?).

Podobno jakieś tam podobne założenia ktoś ułożył ale nie udało mu się ich zrealizować (sic!).

Naprawdę pan Gross, który ostatnio udawał przyjaciela Polaków głosując na tak i chyba z ulgą zrzucił ta maskę, mógłby się lepiej wysilić.

Za to wielką “operatywnością” wykazał się pan Harrington, zdeterminowany “przeciwnik polskości” na kampusie, który wydaje się, że „zachęcił” aż sześciu nieaktywnych regentów, żeby oddali mu swe głosy. Osiągnął to i jako pełnomocnik tych ludzi głosował aż 6 razy na nie. To właśnie te głosy zadecydowały o naszej przegranej.

Pan Harrington jest przewodniczącym Rady Regentów St. Mary’s Prep.i od lat zabiega, żeby wyrzucić seminarium z kampusu. Pan Harrington chyba nie sprawdził wcześniej gdzie ubiega się o regencję.

Nie ma dla nas wątpliwości, że pan Harrington MUSI odejść!

Jak i zresztą wszyscy ci, którzy nie rozumieją idei i założeń naszej polonijnej placówki!

Pewne rzeczy są CONSTANT i nie podlegają dyskusji!

Nadzieja umiera ostatnia i dla nas sprawa jest wcale nie skończona. Teraz „szykujemy kosy” ale o tym chyba kiedy indziej.

Na razie musimy wpłynąć na „naszych regentów”, żeby zgłosili apelację.

Ktokolwiek zna i ma kontakt do pana Walawendra, który jest przecież naszym Konsulem Honorowym, do pani Bańkowskiej- prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, pana Majchera- znanego działacza polonijnego, może nawet pana Obloya i innych z listy na „tak”- powinien lobbować za tym, żeby złożyli swój oficjalny sprzeciw, do którego mają jako regenci prawo.

Nieprawidłowością, która wystąpiła, był fakt, że Harrington przyniósł głosy regentów, którzy nie powinni być regentami, bo byli nieobecni na zebraniach więcej niż trzy razy. Tak mają zapisane w swoich regulaminach (bylaws) i tego powinni się,trzymać. Dopilnujmy tego, wpłyńmy na regentów. To jest jakaś szansa.

O innych szansach następnym razem.

Jeszcze słowo o obchodach Konstytucji 3 Maja w Orchard Lake. Powinniśmy tam być! Powinniśmy tam przybyć licznie, z przyjaciółmi, rodzinami. Spotkać się, rozmawiać, wymieniać poglądy, i też dyskutować z regentami.

To jest nasze miejsce, nasze święto. Chcą nas stamtąd wyrzucić a my pokażmy, że się nie damy.

Renata Frącz – Polskie Lobby

On April 28, 2022, the OLS Board of Regents stabbed the Polish Community in the back.

With 16 votes versus 13, the regents voted to close the Polish Seminary despite receiving a positive recommendation from the Seminary’s Board of Trustees which called for the seminary’s re-opening.
Initially, it seemed the vote would be a simple formality as all conditions have been met (despite earlier difficulties and OLS blocking the arrival of Rector Witek):

· Secured a recommendation from the Board of Trustees of the SS. Cyril and Methodius Seminary,

· Arrival of new rector,

· Preparation of seminary’s renewal plan by the rector and online collaborative group,

· Good prospects for new seminarians and a promising financial outlook.

Many regents liked the seminary renewal plan proposed by Rector Witek and voted (in person, online, or by proxy) to keep the seminary operational.
There were 13 votes in favor and their names are listed below:

1 Ann Bankowski

2 Nicholas Coffaro

3 Robert Fisher

4 Nancy Jamroz

5 Frank Janosz

6 Walter Knysz

7 Lud Koci

8 Charles Kosanke

9 Joseph Majcher

10 Mike Obloy

11 Wallace Ozog

12 Richard Walawender

13 Christopher Wzacny

We know the names of all of those who voted “no”, and they include: Gross, Stewart, Harrington, Suchyta (all casting votes in person), Lentini (by proxy). We will come back to Harrington shortly.
Rector Bernard Witek was present at the meeting and presented his plan. Said plan was of course distributed to all the regents prior to the meeting, yet most of those voting “no” gave the impression that they had not read it. Besides, the plan was meaningless to them. These opponents of Polishness were determined to close the seminary under any pretext.
Such a pretext was the statement by Mr. Gross that Rector Witek’s plan will surely fail (as if Mr. Gross were some sort of a psychic). Someone somewhere had apparently once made a similar plan but could not implement it. Mr. Gross, who recently pretended to be a friend of Poles by voting “yes” (and probably shed his mask with relief), could have made a better effort finding excuses.

Mr. Harrington, on the other hand, showed a great deal of efficiency. As a determined opponent of Polishness on the OLS campus, Mr. Harrington had “convinced” as many as six inactive regents to give him their votes. They agreed and he voted 6 times for them as a proxy. It was these votes that made us lose.

It was these six bullets that did us in!

Mr. Harrington is the chair of St. Mary’s Preparatory board of trustees and has been trying for years to get the seminary off the campus. Mr. Harrington probably didn’t realize this was a Polish institution before applying to be a regent. We are aware Mr. Harrington now wants to take Gross’s place and become the chair of the Board of Regents.

For us there is no doubt that Mr. Harrington MUST go! As must all those who do not accept the idea and cultural mission of our Polish institution!

Some things are immutable and not negotiable!

Hope is the last to die, and this matter is not over for us. We are “sharpening the knives” (figuratively of course) but we will touch upon this later. Right now, we need to get “our regents” to appeal.

Whoever knows and has contact with Mr. Walawender (who after all is our Honorary Consul), or Mrs. Bańkowska (the president of Polish American Congress), or Mr. Majcher (a well-known Polish community activist), or Mr. Obloy or the others on the “yes” list, should lobby for their official objection to which they are entitled to as regents.

The anomaly which occurred was that Harrington had brought in the votes of regents who should not have been regents, as they had been absent more than three times. This is what is written in the bylaws, and they should stick to it! Let us see to it, let us influence the regents. This is our chance.

As to our other options, we will be in touch.

One more word about the May 3rd Constitution celebrations at Orchard Lake. We need to be there! We need to come there in large numbers, with friends and families! Let us meet, let us talk, exchange views, and discuss with regents.

This is our place. Our holiday. They want to throw us out of there, but we shall show that we will not give up.

Polskie Lobby
(by Renata Frącz)