Skip to main content

On November 2, members of the Kosciuszko Foundation living in Michigan met with Marek Skulimowski, President and Executive Director of KF. Those participating in the meeting and the Honorary Consul of the Republic of Poland in Detroit, Richard Walawender, showed great interest in establishing a KF branch in the Detroit metropolis.

The conversation was very creative, and the meeting participants – Dr. Alicja Karlic, Dr. Alina Klin, Mietek Oniskiewicz, Annette Raczkowski, and Dr. Barbara Wiśniewski – expressed great interest in promoting contemporary Polish culture, Polish heritage and the Polish language.
At the next meeting, the Kosciuszko Foundation Board in New York approved establishing its 11th Chapter, in Michigan!

I am sure that KF Michigan will “awaken” the Polish American community, and we will take care of the prestige of Polish culture in the pluralistic society of America.

The first meeting of KF members will be held soon to elect the Management Board and the Board of Directors. Members in Michigan will be notified of the first meeting.

To delve into this exciting initiative and help shape the Foundation’s work, individuals interested in joining the Steering Committee and forming the local board are warmly invited to contact us at MichiganChapter@thekf.org.

We also encourage the local community to become members of the Michigan Chapter: https://thekf.org/become-a-member/

The Kościuszko Foundation, founded in New York in 1925, is a non-profit organization. KF aims to deepen ties between Poland and the United States through educational programs and scientific and cultural exchange. The promotion of contemporary Polish culture, the Polish language, and people who make history in the United States are the priority goals of the Foundation.

It should be emphasized that every year, the Kościuszko Foundation allocates almost one million dollars for scholarships and research grants for Polish scientists, visits of American scientists to Poland, participation of American students in summer schools at Polish universities and learning English in Poland as part of summer language camps.

2 listopada członkowie Fundacji Kościuszkowskiej mieszkający w Michigan spotkali się z Markiem Skulimowskim, Prezesem i Dyrektorem Wykonawczym KF. Uczestniczący w spotkaniu, jak i Konsul Honorowy RP w Detroit Richard Walawender,  okazali duże zainteresowanie utworzeniem oddziału KF w metropolii Detroit. Rozmowa była bardzo twórcza, a uczestnicy spotkania – Alicja Karlic, Alina Klin, Mietek Oniskiewicz, Annette Raczkowski i Barbara Wiśniewski – wyrazili duże zainteresowanie promocją współczesnej kultury polskiej i języka polskiego.

Jestem pewna, że KF Michigan „obudzi” polsko-amerykańską społeczność Michigan i wspólnie we współpracy z polskimi organizacjami i instytucjami zadbamy o prestiż polskiej kultury w pluralistycznym społeczeństwie Ameryki.

Już wkrótce odbędzie się pierwsze zebranie członków KF, podczas którego zostanie wybrany Zarząd i Rada Dyrektorów. Członkowie w Michigan zostaną powiadomieni o pierwszym spotkaniu.

Aby wziąć udział w tej inicjatywie osoby zainteresowane dołączeniem do Komitetu Organizacyjnego i utworzeniem lokalnego zarządu proszone są o kontakt pod adresem MichiganChapter@thekf.org.

Zachęcamy także lokalną społeczność do zostania członkami Oddziału Michigan: https://thekf.org/become-a-member/
Fundacja Kościuszkowska założona w Nowym Jorku w 1925 r. jest organizacją non-profit. Misją KF jest pogłębienie więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne, wymianę naukową i kulturalną. Promocja współczesnej polskiej kultury, języka polskiego, jak i ludzi, którzy zapisują się w historii Stanów Zjednoczonych to priorytetowe cele działalności Fundacji.
Należy podkreślić, że co roku Fundacja Kościuszkowska przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

Alicja Karlic

Leave a Reply